Excel là gì?

Danh sách bài viết quan đến Excel

Tin tức thủ thuật công nghệ

Làm sao để mở 2 hoặc nhiều file Excel trên cùng một màn hình máy tính?

Thông thường khi sử dụng, Excel chỉ mở mặc định một file trên một màn hình duy nhất, vậy nếu chúng ta có 2 hoặc nhiều file hơn muốn mở cùng lúc để so sánh hay...


23-12-2017 4.2K lượt xem